pohledávka za Ludmilou Dvořákovou

Krajský soud v Praze v řízení vedeném pod sp.zn. KSPH 40 INS 6988/2009, zjistil úpadek dlužníka ing. Bedřicha Dvořáka, rozhodl o řešení tohoto úpadku konkursem a ustanovil insolvenčního správce.

V soupisu majetkové podstaty dlužníka je zahrnuta mimo jiné pohledávka za manželkou dlužníka Ludmilou Dvořákovou, bytem Kolín V., K Raškovci 700, PSČ 280 02, z titulu bezdůvodného obohacení, přičemž toto bezdůvodné obohacení správce definuje jako nárok za užívání nemovité věci náležející do majetkové podstaty dlužníka. Pohledávka je uplatněna v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Kolíně, pod sp.zn. 14 C 44/2012.

Nominální výše této pohledávky tak jak je žalována činí částku 1.918.006,74 Kč.

Po projednání se zástupcem věřitelů a se souhlasem soudu nabízím tuto pohledávku k úplatnému postoupení tomu, kdo za tuto pohledávku nabídne nejvíce. Cena za postoupení pohledávky musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky. Uzávěrka nabídek je 31.10.2018.

Nabídky zasílejte doporučenou poštou či do datové schránky JUDr. Pavla Čížkovského, insolvenčního správce, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 18.

Vyhrazuji si právo žádnou nabídkou nevybrat, či toto výběrové řízení zrušit
Máte zájem o tuto nabídku?